Wie is wie?

Ouderraad

Wat is de ouderraad? 

De ouderraad is een groep ouders die zich samen met het schoolteam wil inzetten op school. Deze vormt een brug tussen de school en de ouders. Maandelijks bespreken de leden van de ouderraad wat er leeft op school en bij de ouders. 

Wat is de taak van de ouderraad?

De ouderraad is een belangrijk inspraakorgaan voor alle ouders. Op de maandelijkse vergaderingen bespreken de leden uiteenlopende schoolse thema's in alle openheid met de directie en leerkrachten. Dit zijn de belangrijkste taken: 

 • Bespreken van vragen en bezorgdheden van ouders over de werking van de school. 
 • Advies geven rond de werking van de school.
 • Ouders informeren over de schoolwerking. 
 • Samen school maken via verschillende werkgroepen (verkeer, speelplaats, ...)
 • Meewerken aan schoolactiviteiten (schoolfeest, eetfestijn, ...)
 • Organiseren van opbrengstactiviteiten (quiz, oudercafé, wafelverkoop, ...)
 • Vertegenwoordigen van ouders in de schoolraad. 
 • Vertegenwoordigen van de ouders naar directie en schoolbestuur toe. 
 • ...

Schoolraad

Wat is de schoolraad? 

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal, niet-personeelsgebonden, onderwijsaangelegenheden. 

De schoolraad bestaat uit 3 geledingen: lokale gemeenschap, ouders en personeel. 

De schoolraad wordt om de vier jaar gekozen en vergadert minimaal drie keer per jaar. 

Het is een officiële vergadering van ouders, leerkrachten en mensen uit de schoolomgeving (lokale gemeenschap) die zich betrokken voelen bij de werking van de scholen. De bedoeling is dat de schoolraad informatie krijgt over de leef- en leeromstandigheden op school: wie beslist of doet wat en waarom? Wat gebeurt er allemaal en wat zijn daar de gevolgen van voor kinderen, ouders, schoolteam en directie? Zij bespreken dit allemaal tijdens vergaderingen en geven dan advies of doen voorstellen aan het schoolbestuur. 

Bij gevoelige onderwerpen kan een schoolraad ervoor kiezen om te vergaderen zonder schoolbestuur en directie. 

De voorzitter van de schoolraad wordt gekozen door de leden van de schoolraad. Na 4 jaar kunnen nieuwe leden worden gekozen. Leden die om een bepaalde reden uit de schoolraad stappen tijdens hun lopende mandaat, worden vervangen. 

Wat is de taak van de schoolraad? 

De schoolraad bespreekt schoolse thema's in alle openheid. Het schoolbestuur zorgt voor de nodige informatie. Uiteindelijk geeft de schoolraad, na grondig overleg, een advies aan het schoolbestuur. Zo is het advies van de schoolraad onder andere nodig bij: 

 • Het opstellen of aanpassen van het schoolreglement. 
 • Het invullen van de beschikbare lestijden. 
 • Het opstellen van de taakomschrijving van de directeur. 
 • Het opstellen van de taakomschrijving van leerkrachten. 
 • Verbouwingswerken aan de school. 
 • Pedagogische projecten. 
 • Samenwerkingsverbanden met andere scholen. 
 • Het goedkeuren van jaarlijkse verlofdagen. 
 • ...

Schoolbestuur

Wat is het schoolbestuur? 

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de organisatie en de goede werking van de school. In een katholieke school zoals De Kinderberg, is het schoolbestuur een vzw. Deze vzw kan je vergelijken met de raad van bestuur in een bedrijf. 

Een schoolbestuur is de werkgever van alle personeelsleden in de school. Het geeft de dagelijkse schoolleiding in handen van de directie. Door middel van regelmatig overleg, houdt het schoolbestuur een vinger aan de pols in de school. Waar nodig stuurt het bij. Samenwerking is een topprioriteit van het schoolbestuur. 

Wat is de taak van het schoolbestuur? 

Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke van de school. Ook op juridisch vlak. Dit zijn enkele belangrijke taken: 

 • Aanwerven van personeel, directeur, leerkrachten, ...
 • Ontvangen van werkingsmiddelen van het Ministerie van Onderwijs. 
 • De eindbeslissing ivm het gebruik van de werkingsmiddelen. 
 • Het beheer van de financiën. 
 • Het uitwerken en bewaken van het pedagogisch project van de school. 
 • Het bewaken van de identiteit van de school. 
 • Instaan voor kwaliteitsvol onderwijs. 
 • Bewaken van welzijn en inspraak op school. 
 • Afvaardiging voorzien binnen de schoolraad. 
 • Opvolgen van bouwprojecten. 
 • Opvolgen van onderhoud van de schoolgebouwen. 
 • ...

Het schoolbestuur draagt op die manier de verantwoordelijkheid voor leerlingen, ouders, personeel en omgeving ten opzichte van de overheid. 

 

 

 

 

Zoeken

Data

SCHOOLJAAR 2024-2025

VRIJE DAGEN, VAKANTIES en STUDIEDAGEN 

18/09: pedagogische studiedag

26/10 tot 3/11: herfstvakantie 🍁

21/12 tot 5/01: kerstvakantie 🎄

3/02: facultatieve verlofdag

1 tot 9 maart: krokusvakantie

21/03: pedagogische studiedag

5/04 tot 21/04: paasvakantie 

1/5: Dag van de Arbeid

2/5: facultatieve verlofdag

12/05: pedagogische studiedag

29/05 tot 30/05: OHHemelvaart

9/06: pinkstermaandag

01/07: begin zomervakantie 🌞

FEESTEN

ouderfuif van de ouderraad 6 september
eetfeest datum nog te bepalen
lichtjeswandeling  datum nog te bepalen
kinderfuif 14 maart
schoolfeest 24 mei

TE ONTHOUDEN DATA

24/09: klassenloop lagere school

28/08: opendeur 18u-19u

6/09: info-avond

12/02 en 20/02: kijkdagen nieuwe aanmeldingen

5/05: schoolfotograaf

26/06: proclamatie zesde leerjaar

 

 

Contact

Vrije Basisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

016 / 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be

Ondernemingsnummer: 0443.268.323
Instellingsnummer: 12468